BLOG

BLOG

Положення про авторський нагляд

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ 

Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд

ДБН А.2.2-4-2003 (На заміну СНіП I.06.05-85) Чинні від 1.10.2003

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2. ОРГАНІЗАЦІЯ АВТОРСЬКОГО НАГЛЯДУ

З. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ЖУРНАЛУ АВТОРСЬКОГО НАГЛЯДУ

4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СПЕЦІАЛІСТІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ АВТОРСЬКИЙ НАГЛЯД

5. ДОДАТОК А

  • Основні терміни та визначення

6. ДОДАТОК Б

  • Перелік нормативно-правових актів і нормативних документів, на які є посилання в цьому Положенні

7. ДОДАТОК В

  • Форми журналу авторського нагляду

 

    Це Положення визначає порядок здійснення авторського нагляду за новим будівництвом, розширен­ням, реконструкцією і технічним переоснащенням об'єктів цивільного і виробничого призначення, а та­кож за організацією нових виробництв та окремих виробничих процесів на існуючих виробництвах (далі - будівництво) у відповідності зі статтею 11 Закону "Про архітектурну діяльність" від 20.05.99 р. № 687-ХІV.

    Вимоги цього Положення є обов'язковими для застосування органами державного управління і наг­ляду, замовниками (інвесторами), проектувальниками, підрядниками, іншими юридичними та фізичними особами - суб'єктами господарської діяльності в галузі будівництва незалежно від форм власності.

    На об'єктах І категорії складності (ДБН Д.1.1-7), за узгодженням з генеральним проектувальником і замовником, авторський нагляд може не здійснюватися.

    Додаткові вимоги до порядку здійснення авторського нагляду за об'єктами спеціальних видів будів­ництва згідно з ДБН А.2.2-3 встановлюються окремими нормативними документами з урахуванням цього Положення.

    Основні терміни та визначення наведені в додатку А.

 

     1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Авторський нагляд проектних організацій за будівництвом об'єктів будівництва незалежно від форм власності замовника (інвестора) повинен здійснюватися протягом всього періоду будівництва у цілях забезпечення відповідності технологічних, архітектурно-будівельних та інших технічних рішень об'єктів будівництва рішенням, що передбачені в затверджених проектах (Закон від 20.05.99 р. № 687-ХIV).

1.2 Виконання вимог будівельних норм і правил, організації виробництва будівельно-монтажних робіт, складання актів огляду прихованих робіт є обов'язком підрядника. Контроль за дотриманням цього відноситься до компетенції технічного нагляду.

1.3 Для оформлення дозволу на виконання будівельних робіт замовник передає в органи Державного архітектурно-будівельного контролю примірник наказу проектних організацій про проведення автор­ ського нагляду з переліком відповідальних осіб і посиланням на договір із замовником (Наказ Держбуду від 05.12.2000 №273).

1.4 Здійснення авторського нагляду не знімає відповідальності з будівельно-монтажних організацій і замовника за якість будівельно-монтажних робіт та їх відповідність проектній документації.

 

     2. ОРГАНІЗАЦІЯ АВТОРСЬКОГО НАГЛЯДУ

2.1 Авторський нагляд слід здійснювати на підставі договору, укладеного замовником з генеральною проектною організацією на весь період будівництва.

2.2 Генеральний проектувальник у необхідних випадках може залучати до здійснення авторського нагляду спеціалізовані проектні організації, що розробили відповідні розділи проекту.

    У цих випадках обов'язки замовника за договором покладаються на генерального проектувальника, а обов'язки виконавця - на спеціалізовану проектну організацію.

2.3 За згодою генерального проектувальника договори на здійснення авторського нагляду можуть укладатися замовником безпосередньо зі спеціалізованими проектними організаціями, які брали участь розробці проектної документації по даному об'єкту.

2.4 У виняткових випадках, при значних відстанях від об'єкта будівництва до місця знаходження організації проектувальника, генеральний проектувальник може залучати за договором для здійснення авторського нагляду за будівництвом стосовно окремих розділів проекту місцеві спеціалізовані проектні організації або уповноважену фізичну особу з інших організацій, які не брали участі у розробці даного проекта і повинні працювати під контролем генерального проектувальника.

    Для здійснення авторського нагляду дозволяється за згодою із замовником залучати спеціалістів тимчасових груп робочого проектування на будівництво.

2.5 Забезпечення спеціалістів, які здійснюють авторський нагляд, житловими та службовими при­ міщеннями, транспортом, послугами зв'язку, а також необхідними інструментами і пристосуваннями для можливості огляду конструкцій і вузлів визначається в особливих умовах договору між замовником та генпроектувальником.

2.6 До договору на здійснення авторського нагляду необхідно додавати план-графік відвідувань, кошторис затрат, включаючи оплачування послуг спеціалістів, які здійснюють авторський нагляд, на транспорт, квартирні, відрядні.

    При тривалості будівництва більше року план-графік, за необхідності, слід коригувати у відповідності з об'ємами на запланований рік.

    За необхідності продовження здійснення авторського нагляду зверх обсягів, що передбачені дого­вором між проектувальником і замовником, укладається додаткова угода.

2.7 Підготовка договорів, додаткових угод, додатків до них, графіків відвідувань, журналу авторсь­кого нагляду є обов'язком проектувальника.

2.8 У відповідності з договором між замовником і проектувальником наказом керівника проектної організації визначається склад проектувальників із числа авторів та розробників проекта, на яких покла­дається здійснення авторського нагляду за будівництвом.

    У окремих випадках для здійснення авторського нагляду за окремими видами будівельних робіт можуть залучатися спеціалісти організації-розробника, які не брали безпосередньої участі в проектуванні. Цим самим наказом призначається керівник колективу, який здійснює авторський нагляд (головний архітектор або головний інженер проекта). Один примірник наказу про здійснення авторського нагляду направляється замовнику.

2.9 Відвідування будівництва представниками авторського нагляду здійснюється у відповідності з графіком або за викликом замовника. За зверненням замовника окремі технічні питання можуть ви­рішуватися спеціалістами - учасниками авторського нагляду без відвідування об'єкта будівництва. Час, що затрачений на вирішення таких питань, ураховується при визначенні загальних витрат на здійснення авторського нагляду.

2.10 У випадках, коли в здійсненні авторського нагляду разом з проектною організацією - генераль­ним проектувальником беруть участь субпідрядні спеціалізовані проектні організації, спеціалісти цих організацій можуть об'єднуватися в комплексну групу авторського нагляду. Керівником цієї копмлексної групи призначається представник генерального проектувальника, який здійснює керівництво і коор­ динацію діяльності всіх спеціалістів, що входять у групу.

2.11 Керівник групи, який здійснює авторський нагляд, - представник генерального проектуваль­ника - входить до складу робочої і державної приймальної комісій. Він приймає рішення про участь у роботі цих комісій і інших спеціалістів, які здійснюють авторський нагляд від генеральної і субпідрядних проектних організацій.

 

    3. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ЖУРНАЛУ АВТОРСЬКОГО НАГЛЯДУ

3.1 Для фіксування результатів авторського нагляду на будівництво повинен вестись журнал автор­ського нагляду (далі - журнал), який оформлюється проектувальником у двох примірниках, один з яких зберігається на будівництві, а другий знаходиться у проектувальника. Записи ведуться в обох примірниках і повинні бути ідентичні.

    Форми журналу наведені в додатку В.

3.2 Журнал повинен бути прошнурований (сторінки його повинні бути пронумеровані), підписаний керівниками проектувальника і замовника, а також скріплений печатками.

3.3 Оформлений журнал передається замовником генеральному підряднику для зберігання до закін­чення будівництва. Відповідальність за зберігання журналу і за своєчасне виконання вимог представників авторського нагляду несе призначений керівництвом представник підрядника. Другий примірник збе­рігається у генерального проектувальника.

3.4 Журнал видається генеральним підрядником за вимогою спеціалістів, які здійснюють авторський нагляд.

3.5 Представники авторського нагляду вносять у журнал записи щодо відступів від проектних рішень, які допущені підрядником. Забороняється внесення змін в проектну документацію шляхом записів у журналі авторського нагляду, а робити це, як передбачено 4.1.4. Запис про відвідування будівництва провадиться і за відсутності зауважень.

3.6 Представники підрядника і замовника зобов'язані відмічати в журналі авторського нагляду факт ознайомлення із зауваженнями, а також вносити записи щодо виконання вказівок спеціалістів, які здійснюють авторський нагляд.

3.7 Відповідальність за своєчасне і якісне виконання вимог спеціалістів, які здійснюють авторський нагляд, несе уповноважений представник підрядної організації.

3.8 Журнал може вестися по будівництву об'єкта в цілому або по будівництву цехів, будинків і споруд, а також по пускових комплексах.

3.9 Після прийняття об'єкта в експлуатацію генеральний підрядник повинен передати журнал на зберігання замовнику, а проектувальник повинен передати свій примірник в архів проектної організації.

 

    4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СПЕЦІАЛІСТІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ АВТОРСЬКИЙ НАГЛЯД

4.1 Спеціалісти, які здійснюють авторський нагляд, мають право:

4.1.1 Вносити в журнал авторського нагляду зауваження, що відносяться до відступів від проектних рішень при будівництві, забороняти застосування конструкцій, деталей, виробів, будівельних матеріалів і обладнання, які не відповідають проектним рішенням, державним будівельним нормам і стандартам.

4.1.2 Повідомляти у разі відмови підрядника від усунення зауважень, замовника і відповідну інспек­цію Державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів згідно із чинним законодав­ством.

4.1.3 Давати вказівки щодо припинення виконання підрядником окремих видів робіт, що виконуються з порушеннями проектних рішень та будівельних норм і письмово повідомляти замовника і відповідну інспекцію Державного архітектурно-будівельного контролю.

4.1.4 Самостійно або за пропозицією замовника, без додаткових узгоджень, уточнювати, змінювати, доповнювати прийняті раніше проектні рішення, домагаючись більшої художньої виразності, технічної і технологічної досконалості об'єкта будівництва, якщо ці зміни не суперечать вихідним даним на про­ектування, чинним будівельним нормам, експлуатаційній надійності, економічним вимогам, не погір­шують техніко-економічні показники затвердженої проектної документації. Внесення змін в проектну документацію виконуються згідно з ДСТУ Б А.2.4.4 (ГОСТ 21.101).

4.2 Спеціалісти, які здійснюють авторський нагляд, зобов'язані:

4.2.1 Якісно та своєчасно виконувати обов'язки, які визначені цим Положенням. Відвідувати будівництво згідно з графіком, за викликом замовника і умовами, що вказані у договорі.

4.2.2 Вибірково перевіряти відповідність виконання будівельно-монтажних робіт і виявляти на будівництві відхилення від проектних рішень в частині застосування будівельних конструкцій, матеріалів, виробів, деталей, обладнання, робіт з улаштування фасадів та інтер'єрів.

4.2.3 Перевіряти виконання підрядником зауважень спеціалістів авторського нагляду на будівництві. Брати участь у складанні актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій відповідно до до­датка 10 ДБН А.3.1-5.

4.2.4 Сприяти ознайомленню робітників, які здійснюють будівельно-монтажні роботи, і представ­ників замовника з проектною документацією.

4.2.5 Брати участь у роботі робочої і державної комісій з прийняття об'єктів будівництва в експлуа­тацію.

 

ДОДАТОК А (обов'язковий)

Основні терміни та визначення

Термін

Визначення

Авторський нагляд

Нагляд авторів проекту, інших розробників проектної організації та, при необхід­ності, інших спеціалістів за відповідністю будівельно-монтажних робіт, що виконуються, розробленій проектній документації

 

Замовник

Фізична або юридична особа, яка укладає договір на проектування, будівництво, здійснення авторського нагляду, організовує і фінансує будівництво

 

Підрядник

Фізична або юридична особа, яка є виконавцем будівельно-монтажних робіт на будівництві

 

Проектувальник

Фізична або юридична особа, яка розробила проектну документацію для будівництва і здійснює авторський нагляд

 

Договір на здійснення авторського нагляду

Основний документ, який регулює взаємовідношення сторін, установлює їх права і обов'язки щодо здійснення авторського нагляду за будівництвом

 

Нове будівництво

Це будівництво комплексу об'єктів основного, підсобного та обслуговуючого призначення новостворюваних підприємств, будинків, споруд, а також філій і окремих виробництв, що здійснюється на вільних площах із метою створення нової виробничої потужності або надання послуг, які після введення в експлуатацію будуть знаходитись на самостійному балансі

 

Реконструкція

об'єктів

Це перебудова існуючих об'єктів виробничого та цивільного призначення, пов'яза­на з удосконаленням виробництва, підвищенням йоготехніко-економічного рівня та якості продукції, яка виробляється, поліпшенням умов експлуатації та проживання, якості послуг, зміною основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність, функціональне призначення, геометричні розміри)

Технічне

переоснащення об'єктів

Це комплекс заходів щодо покращання техніко-економічного рівня окремих вироб­ництв, цехів та дільниць на основі впровадження передової техніки та технології, механізації й автоматизації виробництва, модернізації та заміни застарілого і фізично зношеного устаткування новим, більш продуктивним, а також щодо удосконалення загальнозаводського господарства та допоміжних служб. Технічне переоснащення підприємства здійснюється, як правило, без розширення виробничих площ за проектами і кошторисами на окремі об'єкти або види робіт

Розширення

об'єктів

Це будівництво додаткових виробництв на діючому підприємстві (споруді), а також будівництво нових і розширення існуючих окремих цехів та об'єктів основного, підсобного й обслуговуючого призначення на території діючих підприємств або на площах, що до них прилягають, з метою створення додаткових або нових виробничих потужностей. До розширення діючих підприємств відноситься також будівництво філій та виробництв, що входять до їх складу, які після введення в експлуатацію не будуть знаходитись на самостійному балансі

 

ДОДАТОК Б (довідковий)

Перелік нормативно-правових актів і нормативних документів, на які наведені посилання в цьому Положенні

Закон України від 20.05.99 р.

№ 687-ХІV

Про архітектурну діяльність

ДБН Д.1.1-7-2000

Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України

 

ДБН А.2.2-3-97

Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва

 

ДБН А.3. 1-5-96

Організація будівельного виробництва

 

ДСТУ Б А.2.4.4-99 

(ГОСТ 21.101-97)

Основні вимоги до проектної та робочої документації

Наказ Держбуду від 5.12.2000 р.

№ 273 Зареєстрований в Мін'юсті України від 21.12.2000 р.

№ 945/5166

Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт

 

ДОДАТОК В (обов'язковий)

ФОРМИ ЖУРНАЛУ АВТОРСЬКОГО НАГЛЯДУ

 ЖУРНАЛ АВТОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ЗА БУДІВНИЦТВОМ

Найменування об'єкта будівництва__________________________________________

Адреса будівництва ______________________________________________________

Замовник_______________________________________________________________

(найменування, адреса)

______________________________________________________________________

 

Проектувальник ________________________________________________________

(найменування, адреса)

______________________________________________________________________

 

Журнал розпочатий____________                         Журнал закінчений____________

______________________________________________________________________

 

Керівник проектувальника                                                    ___________________

М.П.

 

Керівник замовника                                                              ___________________

(підпис)

М.П.

 

Продовження додатка В Форма переліку підрядних організацій 

ПЕРЕЛІК ПІДРЯДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Виконавець робіт (генеральний підрядник, підрядник)

Виконавці окремих видів робіт (субпідрядники)

Найменування роботи - будівельно-монтажна організація

1._________________________________________________________________

2._________________________________________________________________

3._________________________________________________________________

4._________________________________________________________________

5._________________________________________________________________

6._________________________________________________________________

7._________________________________________________________________

8._________________________________________________________________

9._________________________________________________________________

10.________________________________________________________________

 

Форма списку спеціалістів, які здійснюють авторський нагляд

СПИСОК СПЕЦІАЛІСТІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ АВТОРСЬКИЙ НАГЛЯД

№ п/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада, проектна організація,

№ телефону

Робота, за якою здійснюється авторський нагляд

Дата і № наказу про призначення осіб авторського нагляду

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Форма аркуша реєстрації відвідувань

 РЕЄСТРАЦІЯ ВІДВІДУВАНЬ ОБ'ЄКТА СПЕЦІАЛІСТАМИ

№ п/п

Найменування організації

Прізвище,

ініціали

Посада спеціаліста

№ робочого телефону

Дата

Підпис представ­ника

замовника

Приїзду

Від'їзду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма облікового аркуша

ОБЛІКОВИЙ АРКУШ №_______________________________

п/п

Дата

Виявлені відступи від проектної документації

Вказівки щодо усунення виявлених відступів та терміни їх виконання

Підпис спеціаліс­та, який здійснює авторський нагляд (прізвище, ініціали)

Із записом ознайомлений представник (прізвище, ініціали, дата)

Відмітка про виконання вказівок (прізвище, ініціали, дата)

Підряд­ник

Замов­ник

Підряд­ник

Замов­ник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

add comment
up